آگهی» گردشگری پزشکی

گروه برنامه نویسی سایت بانواز شما را به مطالعه دعوت مینماید.

اﻣﺮوزه، ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﻣﺘﻨﻮعﺗﺮﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﻪﻣﺜﺎﺑﻪي ﻣﻨﺒﻊ اﺻﻠﯽ درآﻣﺪ و اﺷﺘﻐﺎل، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮرﻫﺎ دارد. ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي، ﺻﻨﻌﺘﯽ ﭼﻨﺪﺑﻌﺪي اﺳﺖ و زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎي ﻣﺘﻌﺪدي در آن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ

(ﺣﻘﯿﻘﯽ ﻧﺴﺐ، ﯾﺰداﻧﯽ، و ﮐﺮﯾﻤﯽ، (1393؛ ﮐﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ زﯾﺮﻣﺠﻤﻮﻋﻪﻫﺎ، ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﯽ اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﮔﺮدد و ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺒﺎدل ﺧﺪﻣﺎت ﺷﺪه، و ﻣﻌﺮف ﭘﯿﻮﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ دو ﺑﺨﺶ ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﮐﻮرﻣﻨﯽ و ﺑﺎﻻﮔﻠﻮ1، .(2011 اﯾﻦ ﺻﻨﻌﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرگﺗﺮﯾﻦ و ﺳﻮدآورﺗﺮﯾﻦ ﺷﺎﺧﻪﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي در دﻧﯿﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮد (واﯾﺘﻤﻮر2 و ﻫﻤﮑﺎران،(2015 و در ﺳﺎلﻫﺎي اﺧﯿﺮ، رﺷﺪ آن ﺑﺴﯿﺎر ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻌﺪاد زﯾﺎدي از ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺮاي درﻣﺎن، از ﻧﻘﺎط ﻣﺨﺘﻠﻒ دﻧﯿﺎ ﺑﻪ ﮐﺸﻮرﻫﺎي درﺣﺎلﺗﻮﺳﻌﻪ ﺳﻔﺮﮐﺮدهاﻧﺪ (ﮐﻮرﻣﻨﯽ و ﺑﺎﻻﮔﻠﻮ 3، .(2011 ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﻇﻬﻮر اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ روﻧﺪ ﺗﺴﻬﯿﻞﺳﺎزي ﺧﺪﻣﺎت را ﻃﯽ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺳﻬﻮﻟﺖ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﺑﺎوﺟﻮد اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ، اﻓﺮاد ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ اﻃﻼﻋﺎت زﯾﺎدي را راﺟﻊ ﺑﻪ درﻣﺎن ﺑﯿﻤﺎريﻫﺎ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ (از ﻧﻈﺮ ﻗﯿﻤﺖ، ﮐﯿﻔﯿﺖ و ...) ﮐﺴﺐ ﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺧﻮد، آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﺗﺼﻤﯿﻢ ﺑﮕﯿﺮﻧﺪ (ﻻﻧﺖ و ﮐﺎررا4، .(2011 وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺰﺋﯽ از اﺳﺘﺮاﺗﮋيﻫﺎي ﻣﻬﻢ ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ ﺑﺮاي ﻣﺮاﮐﺰ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، ﺗﺠﻬﯿﺰات، و ﺗﺴﻬﯿﻼت ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎﻧﯽ ﺑﻪﺣﺴﺎب ﻣﯽآﯾﻨﺪ و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران، ﺑﺎﻷﺧﺺ ﻣﺪﯾﺮان ﺳﺎزﻣﺎنﻫﺎ ﺑﺮاي ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺟﺪﯾﺪ از اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺮاي اﻧﺘﻘﺎل ﭘﯿﺎم ﺧﻮد اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﻣﺎﺳﻮن و راﯾﺖ5، 2011؛ ﺗﺮﻧﺮ6، .(2011 ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮاي وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و وﯾﮋﮔﯽﻫﺎي ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ آﻧﻬﺎ، ﺑﻪﻃﻮر ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻬﯽ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ارﺳﺎل ﻣﺆﺛﺮ ﭘﯿﺎم، اﻧﺘﻘﺎل ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت، و ﺗﺼﻮﯾﺮ اﯾﺠﺎد ﺷﺪه از ﻧﺎم ﺗﺠﺎري آﻧﻬﺎ در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﻬﻤﺎنﭘﺬﯾﺮي ﺷﺪه اﺳﺖ. ازآﻧﺠﺎﯾﯽﮐﻪ ﻫﺪف ﺑﺴﯿﺎري از اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺳﻄﺢ آﮔﺎﻫﯽ ﺑﯿﻤﺎران اﺳﺖ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺒﻊ ﮐﻠﯿﺪي اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺮاي اﻓﺮاد ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ، ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ در ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎط ﺑﯿﻦ ﻓﺮاﯾﻨﺪﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي ﺑﯿﻤﺎران اﻧﺠﺎم ﻣﯽﺷﻮد، اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (ﻻﻧﺖ، ﻫﺎردي، و ﻣﺎﻧﯿﻮن7، .(2010ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ، ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺘﯽ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد ﮐﻪ آن وبﺳﺎﯾﺖ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ، ﺑﺘﻮاﻧﺪ اﻃﻼﻋﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﻻزم ﺑﺮاي ﯾﮏ ﺳﻔﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻤﻦ را ﻣﻬﯿﺎ ﺳﺎزد. ازاﯾﻦرو ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ، ﻣﺎ را ﺑﺮ آن ﻣﯽدارد ﺗﺎ ﺑﺮاي ﺗﺤﻘﻖ ﻫﺪف ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﯾﻌﻨﯽ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺤﺘﻮاي ﭘﯿﺸﻨﻬﺎدي ﺑﺮاي وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻧﻘﻄﻪ ﺷﺮوع ﺧﻮد را ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﯾﻦ ﺳﺆال اﺧﺘﺼﺎص دﻫﯿﻢ ﮐﻪ ﭼﻪ ﻧﻮع ﺧﺪﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﺑﺎ اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺮ روي وبﺳﺎﯾﺖ ﺧﻮد ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﻨﺪ. ازاﯾﻦرو اراﺋﻪ ﻣﺤﺘﻮاي ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز ﺑﺮاي ﺷﻨﺎﺧﺖ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﺑﺨﺶﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎﺗﯽ و اﻃﻼﻋﺎﺗﯽ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ از اﻫﻤﯿﺖ ﺑﺎﻻﯾﯽ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ ﺑﻬﺘﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰيﻫﺎي ﺻﺤﯿﺢ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﻣﺤﺘﻮاي آﻧﻬﺎ، ﻣﯽﺗﻮان در راﺳﺘﺎي ﺟﺬب ﮔﺮدﺷﮕﺮان ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﮐﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدي ﮐﺸﻮر ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ، ﮔﺎم ﻣﺆﺛﺮي ﺑﺮداﺷﺖ. ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ﺳﺆال ذﯾﻞ در ﺑﺮرﺳﯽ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻗﺎﺑﻞﺗﻮﺟﻪ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد:

ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮاي ﻣﻌﺮﻓﯽ و رﺗﺒﻪﺑﻨﺪي ﺧﺪﻣﺎت و اﻃﻼﻋﺎت وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺑﺮﺗﺮ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟

 ﻣﺮوري ﺑﺮ ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي و ﭘﯿﺸﯿﻨﻪ ﭘﮋوﻫﺶ

 ﻣﺒﺎﻧﯽ ﻧﻈﺮي ﭘﮋوﻫﺶ

 در اﯾﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻔﺎﻫﯿﻢ اﺳﺎﺳﯽ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ و ﻣﺒﺎﺣﺜﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﺎرﯾﺨﭽﻪي ﻇﻬﻮر وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﻣﺎﻫﯿﺖ و ﻧﺤﻮه ﻋﻤﻠﮑﺮد آﻧﻬﺎ ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﯽﺷﻮد.

 ﻣﻔﻬﻮم ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ

 ﻣﺤﺒﻮبﺗﺮﯾﻦ واژه ﺑﺮاي اﻗﺪام ﺑﻪ ﺳﻔﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ، واژه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در رﺳﺎﻧﻪﻫﺎ ﻣﺠﻠﺲ ﺳﻨﺎي اﯾﺎﻟﺖ ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ (داﻟﺴﺘﺮوم1، .(2013 ﺑﻪزﻋﻢ ﻣﯿﻠﺴﺘﯿﻦ و اﺳﻤﯿﺖ(2006)2، دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه در ﻋﻨﻮان ﺳﻔﺮ ﭘﺰﺷﮑﯽ، ﺳﯿﺴﺘﻢ ﭘﺰﺷﮑﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺎﺑﻠﯿﺖ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﻣﺘﻌﺪد ﺑﺮاي اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮔﺮدﺷﮕﺮي را ﻣﺤﺪود ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ. ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ اﻗﺪام ﺑﯿﻤﺎراﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻫﺪف اﻗﺎﻣﺖ و درﯾﺎﻓﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺳﻔﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ، اﻃﻼق ﻣﯽﺷﻮد (وﮔﻠﻪ3، 2013؛ ﻻﻧﺖ، ﻫﺎردي، و ﻣﺎﻧﯿﻮن، ﻣﺎﻧﯿﻮن، 2010؛ ﻣﺎﺳﻮن و راﯾﺖ، 2011؛ ﻻﻧﺖ و ﮐﺎررا، 2011؛ ﻣﺎﺳﻮن، راﯾﺖ، و ﺑﻮﮔﺎرد4، 2011؛ اﺳﻤﯿﺖ و ﻓﻮرﮔﯿﻮن1، .(2007 ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ در اداﻣﻪ ﺑﺎﯾﺪ اﺷﺎره ﮐﺮد ﮐﻪ اﻣﺮوزه ﮔﺴﺘﺮش ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﻣﺎﻫﯿﺖ ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ و ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ اراﺋﻪ ﺷﺪه اﻣﮑﺎﻧﺎت ﻓﯿﺰﯾﮑﯽ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﮔﺮدﯾﺪه اﺳﺖ. در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن ﭘﺰﺷﮑﺎن واﺟﺪ ﺷﺮاﯾﻂ، ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺑﺎﻻي درﻣﺎن در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ، ﺻﻒﻫﺎي ﻃﻮﻻﻧﯽ و ﻟﯿﺴﺖﻫﺎي اﻧﺘﻈﺎر ﺑﯿﻤﺎران از ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﺷﺪ ﺳﺮﯾﻊ و ﭼﺸﻢﮔﯿﺮ ﺻﻨﻌﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي آﺳﯿﺎﯾﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ (ﻫﺌﻮﻧﮓ2 و ﻫﻤﮑﺎران،.(2011 دﻻﯾﻞ روﻧﻖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﺪﯾﺪه ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ ﺗﻮﺟﻪ وﯾﮋهاي ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﻣﻮﺟﺐ ﺷﺪه ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎران آﮔﺎﻫﺎﻧﻪ ﻃﺒﻖ ﺧﻮاﺳﺖ، ﺳﻠﯿﻘﻪ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺧﻮد، از دﯾﮕﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ درﻣﺎﻧﯽ، ﺧﺪﻣﺖ و درﻣﺎن ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺧﻮد را درﯾﺎﻓﺖ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ. در واﻗﻊ ﺟﻤﻠﻪي ﻓﻮق اﯾﺪﺋﻮﻟﻮژي ﻣﻨﻄﻖ اﻧﺘﺨﺎب ﻣﻞ(2008)3 را ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ ﻣﺪﻟﯽ اﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﻫﻤﯿﺖ اﻧﺘﺨﺎب و ﻧﻈﺮ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪﻋﻨﻮان اﺳﺎﺳﯽ ﺑﺮاي ارﺗﻘﺎ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ و درﻣﺎﻧﯽ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽورزد. در اﯾﻨﺠﺎﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﻮاﻣﻠﯽ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي درﻣﺎﻧﯽ ﺑﺎﻻ در ﮐﺸﻮر ﻣﺴﺎﻓﺮ، ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ درﻣﺎنﻫﺎﯾﯽ ﺧﺎص و در آﺧﺮ ﺣﻔﻆ ﺣﺮﯾﻢ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﺑﯿﻤﺎر، ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﺮاي ﭘﻮﺷﺶ دادن ﻣﻮارد ﻓﻮق ﺑﻪ ﺧﺎرج از ﮐﺸﻮر ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺳﻔﺮ ﮐﻨﻨﺪ (ﻻﻧﺖ و ﮐﺎررا، .(2011 ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻣﺤﺮكﻫﺎي ﺑﺎزار در اﯾﻦ ﻧﻮع از ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﺷﺎﻣﻞ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﯾﺎ ﺑﻬﺘﺮ درﻣﺎن، دوره اﻧﺘﻈﺎر ﮐﻮﺗﺎهﻣﺪت و در ﻧﻬﺎﯾﺖ درﻣﺎن ﺳﺮﯾﻊﺗﺮ ﺑﯿﻤﺎر اﺳﺖ (ﮐﮑﻠﯽ و آﻧﺪروود4، .(2008 در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن اﺳﺖ ﮐﻪ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺧﺪﻣﺎت درﻣﺎﻧﯽ، اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺟﺬابﺗﺮﯾﻦ وﯾﮋﮔﯽ ﺑﺮاي ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺑﻪ ﺣﺴﺎب آﻣﺪه و ﭘﯿﺎمﻫﺎﯾﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﺻﺮﻓﻪﺟﻮﯾﯽ در ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎ در ﺑﯿﻦ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﯽﮔﺮدد (ﻣﺎﺳﻮن وراﯾﺖ، .(2011 ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﻈﯿﺮ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎي ﺳﺮﺳﺎمآور ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﯽ، اﻓﺰاﯾﺶ ﺳﻬﻮﻟﺖ ﻣﺴﺎﻓﺮتﻫﺎي ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﻧﺮخﻫﺎي ﻣﻄﻠﻮب ﺗﺒﺪﯾﻞ ارز در اﻗﺘﺼﺎد ﺟﻬﺎﻧﯽ، ﭘﯿﺸﺮﻓﺖﻫﺎي ﺳﺮﯾﻊ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ و اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﺮاﻗﺒﺖ در ﺑﯿﺸﺘﺮ ﮐﺸﻮرﻫﺎ از ﯾﮏ ﻃﺮف و اﯾﻨﺘﺮﻧﺖ از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﯿﺮ در ﻋﻤﻮﻣﯿﺖ ﯾﺎﻓﺘﻦ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ (اﺑﻮﺑﮑﺮ و اﯾﻠﮑﺎن،.(2016 اﻣﺮوزه ﺑﺮاي ﭘﺎﺳﺨﮕﻮﯾﯽ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺗﻘﺎﺿﺎي روزاﻓﺰون اﻗﺪام ﻣﺴﺎﻓﺮان از ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﮐﺸﻮرﻫﺎي ﮐﻢﺗﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪﯾﺎﻓﺘﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﻘﺎﺻﺪ ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از 50 ﮐﺸﻮر در ﺟﻬﺎن ﮔﺴﺘﺮش ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ (ﺷﺎﻟﺖ1، 2006؛ وودﻣﻦ2، (2015 و ﺑﺎ ﻇﻬﻮر وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﯿﻤﺎران ﺧﺎرﺟﯽ ﻗﺎدر ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺧﻮد ﻣﻘﺼﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﯽ ﺟﻬﺖ درﻣﺎن ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ (ﻫﻮروﯾﯿﺘﺰ، روزﻧﺰوﯾﮓ، و ﺟﻮﻧﺰ3، 2007؛ اﺳﻨﺎﯾﺪر و ﻫﻤﮑﺎران4، .(2011

مطالب دیگر سایت برنامه نویسی اپلیکیشن و برنامه نویسی سایت

وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ

 ﻃﯽ ﺳﺎﻟﯿﺎن اﺧﯿﺮ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﻨﺘﯽ ﺧﻮد ﻣﺘﻔﺎوت ﺷﺪهاﻧﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻃﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﺳﻼﻣﺘﯽ ﺑﻪ ﺑﺎزدﯾﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﻮد، در ﻣﻮرد اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﺮاﯾﻂ ﭘﺰﺷﮑﯽ و روشﻫﺎي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪي را اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﻨﺪ (ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران5، .(2014 از آﻧﺠﺎ ﮐﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ در وﻫﻠﻪ اول از ﻃﺮﯾﻖ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد، ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺆﺛﺮي در ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺼﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (اﺳﯿﻮك6 و ﻫﻤﮑﺎران،.(2016

 در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﻧﻪﺗﻨﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮل ﺑﻪ اﺷﺘﺮاكﮔﺬاري اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ، ﺑﻠﮑﻪ در اﻧﺘﺨﺎب ﺑﻬﯿﻨﻪ ﺗﺄﻣﯿﻦﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﺧﺪﻣﺎت ﻧﯿﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﯽ اﯾﻔﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ (وﮔﻠﻪ، .(2013 آﻧﻬﺎ ﻣﺴﺌﻮﻟﯿﺖ اﺟﺮاي ﻃﯿﻒ وﺳﯿﻌﯽ از ﻋﻤﻠﮑﺮدﻫﺎ را ﺑﺮ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ و اوﻟﯿﻦ و ﻣﻬﻢﺗﺮﯾﻦ ﻫﺪف اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ، ﻣﻌﺮﻓﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻪ ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ (ﻻﻧﺖ و ﮐﺎررا، (2011 و ﻫﺪف ﺑﻌﺪي آﻧﻬﺎ ﺟﺬب ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺼﺮفﮐﻨﻨﺪﮔﺎن، اﻧﺘﺨﺎب ﻣﺮﮐﺰ درﻣﺎﻧﯽ و ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺗﻮﺳﻂ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﯽآﯾﺪ (ﻟﯽ و ﻫﻤﮑﺎران، .(2014

مطالب دیگر: ایمیل مارکتینگ ، ترجمه مقاله ، دانلود مقاله

 ﺑﻪﻃﻮرﮐﻠﯽ ﻋﻤﻠﮑﺮد اﺻﻠﯽ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻓﺮاﯾﻨﺪ اﺻﻠﯽ ﺗﻘﺴﯿﻢﺑﻨﺪي ﻣﯽﺷﻮد:

 ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دروازهاي ﺑﺮاي دﺳﺘﺮﺳﯽ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﺟﺮاﺣﯽ و ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ. راﺑﻂ ﺑﯿﻤﺎران ﺑﻪ ﻣﺮاﮐﺰ اراﺋﻪ دﻫﻨﺪه ﺧﺪﻣﺎت ﺳﻼﻣﺖ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﻋﺎﻣﻞ ارزﯾﺎﺑﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﺧﺪﻣﺎت ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺠﺎريﺳﺎزي ﺧﺪﻣﺎت ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ. اﯾﺠﺎدﮐﻨﻨﺪه ﻓﺮﺻﺖ ﺑﺮاي ﮐﺎرﺑﺮان ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر ﺑﺮﻗﺮاري ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ (ﻻﻧﺖ، ﻫﺎردي، و ﻣﺎﻧﯿﻮن، .(2010 ﺑﺮ اﺳﺎس ﭼﺸﻢاﻧﺪاز 20 ﺳﺎﻟﻪ و ﻗﺎﻧﻮن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎرم ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، اﻗﺘﺼﺎدي و ﺳﯿﺎﺳﯽ دوﻟﺖ ﺟﻤﻬﻮري اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و وﺟﻮد ﻓﺮﺻﺖﻫﺎ و زﯾﺮﺳﺎﺧﺖﻫﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻓﻨﺎوري در ﮐﺸﻮر ﺑﻪﻣﻨﻈﻮر دﺳﺘﯿﺎﺑﯽ ﮐﺸﻮر ﺑﻪ ﺟﺎﯾﮕﺎه ﻣﻄﻠﻮب در زﻣﯿﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ در ﻋﺮﺻﻪ ﺑﯿﻦاﻟﻤﻠﻠﯽ، ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ وبﺳﺎﯾﺖﻫﺎي ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﻋﺎﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺴﻬﯿﻞﮔﺮ اﯾﻦ اﻣﺮ، ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺟﺪي ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در اﯾﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺳﻌﯽ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﻣﻨﺎﺳﺐﺗﺮﯾﻦ ﻣﺤﺘﻮا ﺑﺮاي ﯾﮏ وبﺳﺎﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي ﭘﺰﺷﮑﯽ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮔﺮدد.

 جهت مطالعه و دانلود مقاله به وب سایت سید ، مقاله ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﺗﻘﯽزاده ﯾﺰدي-*  ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﮔﺮدﺷﮕﺮي مراجعه نمایید.

تکنولوژی ها و استراتژی های جدید تبلیغات را 
هر شنبه ساعت 9 درون ایمیل خود دریافت کنید

تماس با ما

کانون تبلیغاتی بانواز

A ایران، اصفهان، چهارباغ
مجتمع چهارباغ، طبقه 2، واحد 2

T031-36500538

T031-32244251