تبلیغات اینترنتی در بازار ایران

امروزه تبليغ، جزئي جدا نشدني اززندگي بشر است با . توجه به اين اصل تا كه زماني كه نياز باشد، تبليغ هم هست؛ يك جامعه صنعتي و متمدن و به تعبير بهتري جامعه امروزي نميتواند بدون تبليغ كالاها و خدمات، به حيات منطقي خود ادامه دهد.

گروه برنامه نویسی سایت بانواز شما را به مطالعه دعوت مینماید.

به منظور شناخت متغيرهاي تاثيرگذار در عرصه نقش تبليغات اينترنتي بر بازار صنعتي از روش دلفي و ادبيات موضوع بهره گرفته شد و تكنيك ديماتل فازي براي تعيين ميزان تاثير متغيرها مورد استفاده قرار گرفت. بر اساس نتايج تحقيق رابطه دو سويه و قوي بين تبليغات اينترنتي و سطح توسعه بازار صنعتي وجود دارد كه اين فرآيند ميتواند به صورت يك چرخه پويا در طول زمان تقويت شود. همچنين عوامل توسعه بازار صنعتي، سطح توسعه پايگاه اينترنتيِ تبليغات آن لاين، سود و مشاركت كاربران، داراي بيشترين تاثيرگذاري ميباشند. در نهايت براي درك بهتر روابط و ديناميزمهاي اين رابطه با استفاده از رويكرد مدلسازي پويايي سيستم و ترسيم نمودارهاي علي حلقوي (CLD (يك مدل پويا ارائه شد .

مطالب دیگر سایت برنامه نویسی اپلیکیشن و برنامه نویسی سایت

مقدمه: در دهههاي اخير تاكيد بر بازاريابي مورد توجه قرار گرفته است در واقع داشتن مشتري از داشتن چيزي براي فروش مهمتر است. به عبارت ديگر ايجاد بازار از توليد خود براي معرفي 1 محصول مشكلتر است. در اين راستا تبليغات محصول، آگاهي دادن و ارائه اطلاعات صحيح و كامل در خدمت بازاريابي و جلب مشتري قرار گرفته است. (روستا و ديگران، 1390 .(تبليغات نيرومندترين ابزار آگاهي بخش در شناساندن يك شركت، كالا، خدمت، يا انديشه و ديدگاه ميباشد. چنان چه آگهيهاي سازنده و گيرا باشند، ميتوانند يك تصور در مخاطب به وجود بياورند يا دست كم به پذيرش و شناخت فرآورده و نام بازرگاني آن وا دارند (كاتلر، 1385 .(تبليغات از طريق رسانههاي مختلفي انجام ميپذيرد كه از آن جمله ميتوان به روزنامهها، مجلات، راديو، تلويزيون و ... اشاره نمود. چندي است كه ر سانهاي جديد، يعني اينترنت، به جمع رسانههاي مورد استفاده تبليغات اضافه شده است. رشد تبليغ در اينترنت نسبت به تبليغ در رسانههاي سنتي، از سرعت بسيار بيشتري برخوردار بوده است. چرا كه پس از گذشت 38 سال از پيدايش راديو، تعداد استفاده كنندگان آن به 50 ميليون نفر رسيد، تلويزيون 13 سال پس از پيدايش اين حد نصاب را كسب كرد و اما اينترنت تنها با گذشت 4 سال توانسته به اين حد نصاب دست پيدا كند (1999, Fox. ( تبليغات اينترنتي نوعي از تبليغات است كه به دليل ارزان بودن، ماندگاري زياد، شبانه روزي بودن و فراگير بودن آن، جايگاه خاصي را در بين تبليغاتچي ها باز كرده است. تبليغات اينترنتي در حال تبديل شدن به يك صنعت بسيار بزرگ در دنياي رقابتي امروز ميباشد (2012., al et Fernández. ( در زمينه تاثير تبليغات و به خصوص تبليغات اينترنتي، تحقيقات زيادي انجام شده است. عموما مردم به محتواي تجاري و بازرگاني يك تبليغ اينترنتي بيش از يك تبليغ، زيادي تحقيقات). Scholsser et al., 1999) ميكنند اعتماد 2 وجود رابطه بين تبليغات و سود شركتها و صنايع را نشان ميدهد. هانگ در رساله دكتري خود در دانشگاه فلوريدا تاثير پيامهاي تبليغاتي را از نقطه نظر مصرف كنندگان و پيشبرد نگرش مصرف كنندگان به تبليغات اينترنتي بررسي كرد. شواهد تجربي نشان داد كه كه اثر بخشي پيامهاي تبليغاتي هنگامي كه اين پيامها متناسب با طرز تفكر و نگرش مخاطبان پيام باشند، بيشتر خواهد بود (2006, Hong .(تبليغات آن لاين در صورت برنامه ريزي و طراحي دقيقتر ميتواند نسبت به تبليغات سنتي، كم هزينهتر، اثر طولانيتر و قويتر و ايجاد وفاداري بيشتر در مشتري داشته باشد (2011, Tucker&Goldfarb .(كيم و همكاران در مقاله خود بيان ميكنند كه اندازه گيري اثربخشي تبليغات آن لاين كار دشواري است و با استفاده از مدل سلسله مراتبي بيز به بررسي اثربخشي تبليغات آن لاين پرداختند و نتايج نشان داد كه تبليغات آن لاين ميتواند راهنماي خوبي در تصميم گيري براي خريد محصول باشد (2012., al et, Kim . (همان طور كه ملاحظه ميشود، تحقيقات انجام شده هر يك از جنبهاي خاص به بررسي موضوع پرداختهاند و خلل يك ديدگاه جامع نگر، به خصوص در زمينه تاثير تبليغات اينترنتي بر بازار صنعتي، تقريبا مغفول مانده است. از اين رو در اين مقاله تلاش شد تاثير تبليغات اينترنتي بر بازار صنعتي ايران، به صورت كليت يك سيستمي در نظر گرفته شود و با ارائه يك مدل، روابط و ديناميزمهاي موجود در اين عرصه نشان داده شود . » جهت مطالعه و دانلود مقاله به وب سایت سید ، مقاله رضا رادفر مجله مدیریت بازاریابی مراجعه نمایید.

مطالب دیگر: ایمیل مارکتینگ ، برنامه نویسی سایت تهران

 

تکنولوژی ها و استراتژی های جدید تبلیغات را 
هر شنبه ساعت 9 درون ایمیل خود دریافت کنید

تماس با ما

کانون تبلیغاتی بانواز

A ایران، اصفهان، چهارباغ
مجتمع چهارباغ، طبقه 2، واحد 2

T031-36500538

T031-32244251