آگهی» مقاله ارزیابی سایت های پزشکی، مطالعه موردی

وب سایت یک منبع اطالعاتی منتخب در عصر دیجیتال است. وب سايتهاي دانشگاهي از مهمترين ابزار ارتباطي جهت معرفي و برقراري ارتباط با دانشگاه ها در سطح ملي و بين المللي مي باشند. » گروه برنامه نویسی سایت بانواز شما را به مطالعه دعوت مینماید.

بازبینی و ارزیابی منظم وب سایتها از جنبههای ساختاری و محتوایی و به دنبال آن مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آنها، راهبردی مناسب برای سیاستگذاری و تصمیمگیری به دست خواهد داد. هدف این پژوهش ارزیابی و مقایسه وب سایت دانشکدههای دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخص هاي وبسنجی در سال 1393 میباشد.

مطالب دیگر سایت: برنامه نویسی اپلیکیشن و برنامه نویسی سایت به صورت حرفه ایی

وب سایت را میتوان مجموعه ساختار یافتهای از دادهها دانست. منظور از داده ها در این مجموعه اطالعات مربوط به محصوالت، خدمات و وضعیت سازمان است که در قالب متن ها، تصاویر گرافیگی، عکس ها و فیلم ها نمایش داده میشود. دانشگاه ها و مراکز آموزشی و پژوهشی در سراسر جهان در زمره سازمان هایی هستند که از شبکه جهانگستر اینترنت بیشترین استفاده را میکنند و دانشگاهیان نیز با بهرهگیری از امکانات بسیار فراگیر و گسترده اینترنت برای توسعه دانایی و تکمیل معلومات خود اقدام میکنند. یکی از اقدامات مفیدی که دانشگاه ها در سراسر جهان انجام دادهاند این است که وب سایتهایی برای خود تنظیم کرده و اطالعاتی را درباره خود در اختیار مراجعان و عالقمندان قرار می دهند ]1.] در بسیاری از کشورهای دنیا وب سایتهای دانشگاهی یک ابزار ارتباطی به منظورهای چندگانه از معرفی دانشگاه، دانشکده ها، اعضای هیئت علمی تا جذب دانشجو، ارائه منابع درسی، دسترسی به فهرست عمومی کتابخانه ها، انتشار مجله های الکترونیکی و ... به کار گرفته میشود ]2 .] از اواسط دهه 1990حوزه پژوهشی جدیدی بر پایه روش های اطالع سنجی به وجود آمد که کار آن پژوهش درباره ماهیت و خصوصیات وب میباشد. از همان زمان تالش های روز افزونی برای بررسی ماهیت وب جهانگستر با به کارگیری روش اطالع سنجی برای محتویات آن، ساختار پیوند ها و موتورهای کاوش صورت پذیرفت. آلمایند و اینگورسن در سال 1997 مطالعه وب را وبسنجی نامیدند ]3.] وب سنجی به عنوان یکی از شاخه های علمی پرکاربرد در کتابداری و اطالع رسانی و یک شیوه پژوهشی شناخته میشود که برای سنجش میزان تأثیرگذاری وب سایتها و میزان رؤیت پذیری آنها مورد استفاده قرار میگیرد. وب سنجی شباهت های متعددی با مطالعات علم سنجی، اطالع سنجی و کاربرد روش های متداول کتاب سنجی دارد. در وب سنجی تالش میشود فعالیت های مختلف موجود در ّ محیط وب به صورت کمی در آمده و قابل اندازه گیری شود ّ تا بتوان بر اساس اطالعات کمی بدست آمده در خصوص رفتارها، آینده، بهبود روش ها، طراحی سایتها، تقویت و اصالح موتورهای کاوش و به طور کلی فعالیت در محیط وب تصمیمگیری کرد ]4 .]از جمله کاربرد های مهم وب سنجی، بررسی میزان تأثیرگذاری وب سایتها و سنجش میزان رؤیت وب سایتها میباشد: الف( سنجش میزان تأثیرگذاری وبسایتها )Impact Web Factors :)سنجش میزان تأثیرگذاری وبسایت به مفهوم تحلیل میانگین پیوند های داده شده به یک وب سایت است. ب( سنجش میزان رؤیت وب سایتها: مرئی بودن )میزان رؤیت( یک وب سایت عبارت از تعداد کل پیوند های خارجی سایتهای دیگر به سایت مورد نظر می باشد. هرچه تعداد پیوند های دریافتی به یک وبسایت بیشتر باشد، میزان بازید آن وب سایت از طرف کاربران بیشتر بوده است و بنابراین آن وب سایت در میان جامعه استفاده کننده تأثیر بالقوه بیشتری امروزه ارزیابی وب سایتها بر اساس شاخص های وب سنجی گروه پژوهشی سایبرمتریک انجام میشود که یکی از بزرگترین سازمان های پژوهشی و مرکز اطالعات و مدارک علمی وابسته به شورای ملی کشور اسپانیا میباشد. در این نظام رتبه بندی با استفاده از چهار شاخص زیر انجام میگیرد: - شاخص اندازه )Size )سايز، يا اندازه وب سايت به معناي تعداد صفحات ايندكس شده سايت توسط موتورهاي جستجو ميباشد. - قابليت رؤيت )Visibility )نشان دهنده اهميت يك وب سايت از ديدگاه وب سايتهاي ديگر است. كه بر اساس پيوندهاي دريافتي از سايت هاي ديگر محاسبه مي گردد. - فايل هاي غني شده )Files Rich )نشان دهنده تعداد مدارک علمی موجود در سایت مانند فایل های پی دی اف است. - گوگل اسكالر )Scholar Google )تعداد استناد هايي است كه به وب سايت دانشگاه شده و در گوگل اسكوالر ايندكس شده است ]5.] در حال حاضر زمینههای تئوری و تجربی مهمی برای کاربرد روش های وبومتریک در تحلیل فعالیتها و انتشارات تحقیقاتی وجود دارد. یکی از مهمترین کاربردهای وب سنجی رتبه بندی دانشگاههای جهان بر اساس وب سایت و تأثیرگذاری پیوسته آنها میباشد. از طرف دیگر در دانشگاه ها و مراکز تحقیقاتی، محققان و مدیران آثار خود را به دو صورت سنتی و الکترونیکی )از طریق وب( ارائه میکنند. اندازهگیری و ارزیابی حضور مؤسسات آموزشی و تحقیقاتی در وب میتواند به عنوان مکمل شاخص های استاندارد علم سنجی و کتاب سنجی به شمار رود. باز بینی و ارزیابی منظم وب سایتها از جنبه های ساختاری و محتوایی و به دنبال آن مشخص شدن نقاط ضعف و قوت آنها، راهبردی مناسب برای سیاست گذاری و تصمیم گیری به دست خواهد داد. با رشد روز افزون وب سایتهای مراکز آموزشی و پژوهشی و اهمیت آنان در معرفی این گونه مراکز و ارائه یافته های تحقیقاتی اعضای هیئت علمی و پژوهشگران، ارزشیابی آنها از جنبه های مختلف مهم و ضروری است. از این رو هدف اصلی این پژوهش ارزیابی و مقایسه وب سایت دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی همدان بر اساس شاخص هاي عامل ضريب تأثيرگذار وب، عامل ترافيك، قابليت رؤيت، اندازه وب سايت، فايل هاي غنيشده و مقايسه آنها میباشد.

مطالب دیگر: ایمیل مارکتینگ ، برنامه نویسی سایت تهران

روش کار مقاله (دانلود مقاله)

این پژوهش کاربردی و از نوع توصیفی_مقطعی بود؛ روش پژوهش هم از نوع وب سنجی با استفاده از تحلیل پیوند ها است. جامعه پژوهش شامل وبسایت 10 دانشکده تابعه دانشگاه علوم پزشکی همدان میباشد. در این پژوهش وب سایت دانشکده ها از نظر شاخصهای مختلف وب سنجی قابلیت رؤیت )Visibility )و میزان تأثیرگذاری وب سایت )WIF ،)فایل های غنیشده )RichFiles ،)رتبه ترافیک )Rank Traffic ،)اندازه )Size ،)مورد ارزیابی قرار گرفتند. شاخص های وب سنجی بر اساس تحلیل پیوند ها و میزان نمایهسازی وب سایتها در موتور کاوش گوگل محاسبه میشود؛ بنابراین ابزار گرد آوری اطالعات، موتورکاوش گوگل )Google )میباشد. برای محاسبه قابلیت رؤیت وب سایت مجموع پیوند های دریافتی خارجی محاسبه میشود که برای این کار از راهبرد جستجوی زیر در موتورهای کاوش مورد بررسی استفاده شده است: URL: Link عامل تأثیرگذار وب )WIF :)این شاخص به دو شاخص عامل تأثیرگذار وب کلی و خالص یا تجدید نظر شده تقسیم میشود. عامل تأثیرگذار وب کلی عبارت است از مجموع تعداد پیوند های دریافتی )داخلی و خارجی( به یک وب سایت یا دامنه آن تقسیم بر تعداد کل صفحاتی که در آن وب سایت یا دامنه وجود دارد ]5

ترجمه مقاله 

تکنولوژی ها و استراتژی های جدید تبلیغات را 
هر شنبه ساعت 9 درون ایمیل خود دریافت کنید

تماس با ما

کانون تبلیغاتی بانواز

A ایران، اصفهان، چهارباغ
مجتمع چهارباغ، طبقه 2، واحد 2

T031-36500538

T031-32244251